dissabte, 26 de setembre de 2009

La protecció de dades al país

De la protecció de dades al país
Resum

article 30 de la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre
"Aquesta Llei té per objectiu regular el tractament que tant persones o entitats privades com
l'Administració pública andorrana duen a terme sobre les dades corresponents a persones físiques.
Aquesta regulació persegueix tres objectius fonamentals: primer, aportar un grau de protecció suficient i raonable al dret que tota persona té a la seva intimitat, dret fonamental reconegut per la Constitució al seu article 14;"...

...Article 1
Objectiu
Aquesta Llei té per objectiu protegir i garantir, pel que fa al tractament i a la utilització de dades personals, els drets fonamentals de les persones, i especialment els relatius a la intimitat...

...14. Comunicació internacional de dades: tota comunicació de dades, o tot accés a les dades per part d'un prestador de serveis de dades personals, quan els destinataris de la comunicació o els prestadors de serveis estiguin domiciliats a l'estranger, o emprin mitjans de tractament de dades personals ubicats a l'estranger per a la comunicació de les dades o per a la prestació del
servei...

...Article 4
Àmbit territorial
Aquesta Llei s'aplica a la creació de fitxers i al tractament de dades personals per responsables de tractament domiciliats al Principat d'Andorra, o constituïts conforme a les lleis del Principat
d'Andorra.
Igualment, aquesta Llei és aplicable als tractaments de dades realitzats per responsables de tractament no domiciliats al Principat o no constituïts conforme a les lleis del Principat d'Andorra, quan facin servir mitjans de tractament ubicats en el territori del Principat...

...Article 9
Secret professional
Aquesta Llei s'aplica amb caràcter addicional a les normes reguladores del secret professional, per a les activitats i professions sotmeses a aquesta obligació, normes reguladores que en cap cas s'han d'entendre derogades per aquesta Llei...

Article 12
Confidencialitat i seguretat
Els responsables de tractament han d'establir les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals que siguin objecte de tractament.
Si la totalitat o una part del tractament s'encarrega a prestadors de serveis de dades personals,
correspon al responsable del tractament la responsabilitat que els prestadors tinguin establertes mesures tècniques i d'organització suficients per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades objecte del servei. A aquest efecte, els responsables del tractament han d'exigir als prestadors de serveis de dades personals l'establiment de les mesures tècniques i d'organització que el responsable de tractament consideri mínimes, sempre que aquestes mesures mínimes es corresponguin amb les que el mateix responsable tingui establertes per a tractaments de dades pròpies i de naturalesa anàloga als que siguin objecte del servei...

...Article 21
Fitxers relatius a infraccions i sancions penals o administratives
Només poden crear fitxers relatius a infraccions i sancions penals o administratives les entitats
públiques judicials o administratives que, conforme a una norma vigent, tinguin la capacitat d'imposar sancions administratives o de resoldre procediments judicials de naturalesa penal...

Article 24
Dret de supressió
Qualsevol persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament que les dades que són objecte de tractament siguin suprimides...

...Article 26
Dret a indemnització
Les sancions previstes en el capítol cinquè d'aquesta Llei s'entenen sense perjudici de la
responsabilitat civil en què pugui incórrer un responsable del tractament en cas d'incompliment de la Llei...

...Article 33
Infraccions i sancions per a fitxers de naturalesa privada
L'incompliment d'aquesta Llei per part de les persones físiques o de persones jurídiques de
naturalesa privada és objecte de sanció administrativa. El primer incompliment per part d'un
responsable de fitxer se sanciona amb multa d'un import màxim de 50.000 euros, i els
incompliments subsegüents en què pugui incórrer el mateix responsable se sancionen amb una
multa d'un import màxim de 100.000 euros.
La quantia de la sanció la fixa l'autoritat de control, tenint en compte els criteris següents:
a) Les circumstàncies concretes de la infracció...


...Article 36
Països amb protecció equivalent
S'entén que tenen un nivell de protecció equivalent a aquesta Llei:
a) Els països que siguin membres de la Unió Europea.
b) Els països declarats per la Comissió de les Comunitats Europees com a països amb protecció
equivalent.
c) Els països declarats per l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.
Article 37
Excepcions
La prohibició establerta en l'article 35 d'aquesta Llei no s'aplica quan la comunicació internacional:
a) Es faci amb el consentiment inequívoc de la persona interessada....

...Article 41
Potestat d'inspecció
L'Agència Andorrana de Protecció de Dades disposa de competència d'inspecció. Els responsables
de fitxers estan obligats a subministrar als inspectors de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades tota la informació que els sigui sol·licitada, i també a facilitar-los l'accés a les seves dependències i als recursos informàtics o d'altre tipus destinats al tractament de les dades quan els ho sol·licitin en l'exercici d'aquesta facultat de control.
...