dijous, 21 d’agost de 2008

El nostre servei de telecom

7.6. Servei de Telecomunicacions d'Andorra (STA)
L’Estatut orgànic del Servei de Telecomunicacions d'Andorra, aprovat pel Consell General el 25 d’abril de 1984, estableix que l’STA constitueix una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, i amb organització autònoma, patrimoni propi i plena capacitat per al desenvolupament dels seus fins (article 1).
L’objecte de l’STA consisteix en la gestió i l’explotació, en exclusiva, dels serveis de telecomunicacions en general i, de manera particular, dels serveis telefònics, radiotelefònics, de tèlex, de transmissió de dades o altres serveis auxiliars o complementaris dels detelecomunicacions dintre del territori d’Andorra, fins i tot el que es refereix a les seves comunicacions internacionals.
L’STA també és responsable de la gestió de lesinfraestructurestècniques i de les xarxes nacionals de radiodifusió sonora i detelevisió.
L’STA és regit i administrat per un Consell d’Administració que té al seu càrrec l’administració, la gestió, la direcció i la representació del Servei i la gestió, l’administració i la disposició dels seus béns i recursos (article 5).http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2008/NP06-es.html

La UIT y Servei de Telecomunicacions d’Andorra aúnan fuerzas para conectar a los países menos adelantados y pequeños Estados Insulares en desarrollo